Pravila privatnosti

/Pravila privatnosti
Pravila privatnosti 2018-08-31T14:55:19+00:00

Pravila o privatnosti

Politika privatnosti

Vodoinstalaterski obrt Vodoinstalater Stričak, Vl. Branko Stričak i Željko Stričak, Šubićeva 12, 10000 Zagreb, OIB: 25192653210, MB: 91752795 (u daljnjem tekstu: Vodoinstalater Stričak) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Privola korisnika i odustanak

Vodoinstalater Stričak prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja Vodoinstalatera Stričak, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi Vodoinstalater Stričak. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Voditelj obrade podataka

Vodoinstalater Stričak je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

Vodoinstalater Stričak prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od Vodoinstalatera Stričak (Internet stranica) i komuniciraju s Vodoinstalaterom Stričak. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge Vodoinstalatera Stričak (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),
korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),
osobni podaci koje generira Vodoinstalater Stričak ili treće osobe (primjerice šifre),
Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

Vodoinstalater Stričak može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

 • Pribavljanje usluga koje nudi Vodoinstalater Stričak
 • Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje Vodoinstalater Stričak nudi,
 • Interni trening i kontrola kvalitete,
 • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
 • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka Vodoinstalater Stričak te njegovih pružatelja usluga,
 • Korporativne transakcije koje izvrši Vodoinstalater Stričak, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,
 • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
 • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču Vodoinstalater Stričak ili u kojima Vodoinstalater Stričak sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi Vodoinstalater Stričak, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri Vodoinstalater Stričak. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti Vodoinstalatera Stričak u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, Vodoinstalater Stričak načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

Vodoinstalater Stričak može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja Vodoinstalatera Stričak (npr. Institucije za istraživanje tržišta). Vodoinstalater Stričak će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je Vodoinstalater Stričak ovlašten da ih obrađuje;
Vodoinstalater Stričak može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je Vodoinstalater Stričak izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. Vodoinstalater Stričak ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na Vodoinstalater Stričak; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.
Vodoinstalater Stričak može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, Vodoinstalater Stričak može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

Svi djelatnici Vodoinstalatera Stričak i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za Vodoinstalater Stričak i povezanim društvima.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Vodoinstalater Stričak će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na bstricak@gmail.com ili na poštansku adresu: Šubićeva 12, 10 000 Zagreb. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na bstricak@gmail.com, ili na poštansku adresu, Šubićeva 12, 10000 Zagreb. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

bstricak@gmail.com
+385 98 926 4963

Vodoinstalaterski obrt Vodoinstalater Stričak

Vl. Branko Stričak i Željko Stričak

Šubićeva 12, 10000 Zagreb

OIB: 25192653210

MB: 91752795